Enchantment Outcomes

ProbabilityEffect 1Effect 2Effect 3
10.59%Sharpness III
8.40%Bane of Arthropods III
8.40%Smite III
7.50%Knockback I
7.34%Sharpness II
4.20%Sharpness IIIKnockback I
3.61%Bane of Arthropods IIIKnockback I
3.61%Smite IIIKnockback I
3.59%Fire Aspect I
3.49%Sharpness IIKnockback I
2.34%Sharpness IIIFire Aspect I
2.32%Looting I
1.83%Sharpness IIIKnockback II
1.75%Bane of Arthropods IIIFire Aspect I
1.75%Smite IIIFire Aspect I
1.46%Knockback II
1.46%Sharpness IIILooting II
1.35%Sharpness IILooting I
1.35%Sharpness IIFire Aspect I
1.27%Looting II
1.03%Bane of Arthropods IIILooting I
1.03%Smite IIILooting I
1.00%Sharpness IIIKnockback IFire Aspect I
0.92%Bane of Arthropods IIIKnockback II
0.92%Smite IIIKnockback II
17.48%<62 others>

Specific Enchantment Probabilities

IIIIIIIVVAny
Sharpness0.0%15.5%25.2%0.0%0.0%40.7%
Smite0.0%1.1%19.2%0.0%0.0%20.4%
Bane of Arthropods0.0%1.1%19.2%0.0%0.0%20.4%
Knockback32.7%7.8%40.5%
Fire Aspect19.7%0.0%19.7%
Looting11.8%7.9%0.0%19.7%

Number of Enchantments

CountProb.
152.00%
236.19%
310.29%
41.52%