Enchantment Outcomes

ProbabilityEffect 1Effect 2Effect 3
24.62%Protection II
11.50%Projectile Protection III
7.99%Fire Protection I
6.57%Protection IIAqua Affinity I
6.13%Protection IIRespiration I
4.92%Aqua Affinity I
4.87%Blast Protection II
4.66%Respiration I
4.32%Fire Protection II
3.10%Projectile Protection IIIAqua Affinity I
2.93%Projectile Protection IIIRespiration I
2.80%Protection IIRespiration IAqua Affinity I
1.98%Fire Protection IAqua Affinity I
1.98%Fire Protection IRespiration I
1.35%Projectile Protection IIIRespiration IAqua Affinity I
1.30%Fire Protection IIAqua Affinity I
1.29%Blast Protection IIAqua Affinity I
1.23%Blast Protection IIRespiration I
1.08%Fire Protection IIRespiration I
0.85%Fire Protection IRespiration IAqua Affinity I
0.67%Projectile Protection II
0.56%Blast Protection IIRespiration IAqua Affinity I
0.55%Fire Protection IIRespiration IAqua Affinity I
0.44%Protection IIRespiration II
0.35%Respiration IAqua Affinity I
1.98%<20 others>

Specific Enchantment Probabilities

IIIIIIIVAny
Protection0.0%40.8%0.0%0.0%40.8%
Fire Protection12.8%7.6%0.0%0.0%20.4%
Blast Protection0.0%8.1%0.1%0.0%8.2%
Projectile Protection0.0%1.0%19.1%0.3%20.4%
Respiration24.6%1.8%0.0%26.5%
Aqua Affinity26.5%26.5%

Number of Enchantments

CountProb.
164.00%
229.29%
36.71%